VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Người bị kết án tử hình được hoãn thi hành án khi nào?

(PLO)- VKSND Tối cao cho biết việc viết đơn xin ân giảm hình phạt tử hình khi tiến hành thi hành án không phải điều kiện để hoãn thi hành án tử hình.Vừa qua, VKSND Tối cao đã ban hành công văn 2160/VKSTC-V14 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định...

NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2015/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2015 NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng...

QUYẾT ĐỊNH Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 11/2015/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài...

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

BỘ TƯ PHÁP Số: 03/2015/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư...

Thông Tư Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Căn...

Nghị Định Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 CHÍNH PHỦ Số: 98/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh...

Nghị Định Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 88/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật...

Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng...

Luật Hải Quan

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 54/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 LUẬT Hải quan Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hải quan. Chương I NHỮNG QUY...

Luật Việc Làm

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013 LUẬT Việc làm Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Việc làm, Chương I NHỮNG...

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 47/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...

Luật Phá Sản

QUỐC HỘI Luật số: 51/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Phá Sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phá sản. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều...

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 56/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,...

Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn một số vấn đề về xử...

Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 58/2014/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý Căn cứ...

Thông Tư Liên Tịch

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí...

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia...

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

QUỐC HỘI Số: 24/2004/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004 BỘ LUẬTTỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được...

Luật Đất Đai

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai). 2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ...

Luật Công Chứng

Chương I - Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Điều 2. Công chứng Công chứng là việc công chứng viên chứng...

Thời gian làm việc

  • Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
  • Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

Hỗ trợ trực tuyến

    

    Văn Phòng Công Chứng Tân Phú

    info@congchungtanphu.vn

    0968201919

Right