VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN PHÚ
Top tren
Tin tức - VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2015/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2015...

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

BỘ TƯ PHÁP Số: 03/2015/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định điều kiệ...

Thông Tư Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ...

Nghị Định Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 CHÍNH PHỦ Số: 98/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định việc thành lập...

Nghị Định Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 88/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định về dịch vụ xế...

Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một s...

Luật Hải Quan

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 54/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 LUẬT Hải quan...

Luật Việc Làm

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013 LUẬT Việc làm...

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 47/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Nhập cảnh, xuất cản...

Luật Phá Sản

QUỐC HỘI Luật số: 51/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Phá Sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa x...

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 56/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậ...

Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngà...

Thông Tư Liên Tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 58/2014/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ...

Thông Tư Liên Tịch

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP...

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 20...

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

QUỐC HỘI Số: 24/2004/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004...

Luật Đất Đai

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai). 2. Việc quy định chi...

Luật Công Chứng

Chương I - Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công ch...

7 trường hợp không được cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành, có 7 trường hợp không được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài...

Thời gian làm việc

  • Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
  • Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

Hỗ trợ trực tuyến

  • Văn Phòng Công Chứng Tân Phú

    • info@congchungtanphu.vn
    • 0968201919

  • Sơ đồ đường đi